CHỌN VỢ CHỌN CHỒNG: TUỔI KỶ SỬU

Tuổi: KỶ SỬU
(Đại Kỵ Hiệp Hôn)

Trai tuổi Kỷ Sửu đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Sửu.
1. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Tân Mẹo
Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
2. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Đinh Dậu
Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
3. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổ Mậu Tuất
Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
4. Chồng tuổi Kỷ Sửu v ợ tuổi Quí Mẹo
Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
5. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Bính Tuất
Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
6. Chồng tuổi Kỷ Sửu vợ tuổi Ất Dậu
Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 21, 23, 33, 29, 35, 41 tuổi.
Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 2, 7, 9, 3, 6, 8 và tháng 10 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 7, 10, 8 và tháng 1 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 2 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi: KỶ SỬU
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi KỶ SỬU
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, thường gặp cảnh thiếu nghèo, qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ tánh sang, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp, ở với nhau cần năng đặng hưởng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, kiên cố ngày hậu đặng trung bình.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi CANH DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài tương vượng, hào con đủ dùng, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn mới tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về lời tiếng nên kiên nhẫn.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi NHÂM THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt, làm ăn thường có quí nhơn giúp đở, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng tánh ý bất hòa, việc làm ăn kiên cố mới đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi QUÍ TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, lo tính việc chi cũng dễ, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hưởng sự ấm no và ấm no vui.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi GIÁP NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá có chút ít chức phận thêm tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ chân hay đi nhiều, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, ít h ạp ý, việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ẤT MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới lập nên, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân cbn, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, chung sống làm ăn ngày hậu đặng trung bình.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, cố kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi BÍNH THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, con thiểu phước thì đặng khá, lo tính việc chi đều thông suốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi KỶ HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi CANH TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số.
Tánh người vợ chân hay đi, lòng hay lo, bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận, nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi TÂN SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con đông đủ.
Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, khá kiên cố mới ấm no.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi NHÂM DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ chân hay đi, ăn nói lanh lẹ, giao thiệp rộng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn nên nhà.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi GIÁP THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hay rầu lo, hay có bệnh nhỏ, số khó giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ẤT TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hay lo tính, hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung lo lập nên sự nghiệp.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi BÍNH NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.
Tánh người vợ hay rầu lo, it vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng ít hạp ý, việc làm ăn kiên cố sẽ đặng ấm no.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ĐINH MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hay xung khắc khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi MẬU TÝ
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận, nhiều người hay giúp đở, hào tài ấm no, hào con thiểu số, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ chân hay đi, lời nói hay thắc mắc, tánh thông minh, hay giao thiệp, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt, nên chung lo và kiên cố.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi ĐINH HỢI
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt, ăn nói hay cầu lo thường có người tương trợ, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi GIÁP THÂN
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít.
Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, kiên cố làm ăn nên.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi QUÍ MÙI
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hay xung khắc, nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi NHÂM NGỌ
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.
Tánh người vợ rộng rãi, bản thân có tiểu tật, khó giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung lo kiên cố làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi TÂN TỴ
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.

CHÚ THÍCH:

1- NHỨT PHÚ QUÝ: Là giàu có hay dư giả

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi, tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi.

2- NHÌ BẦN TIỆN: Là nghèo hèn hay thiếu thốn

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ, vất vả không nơi nương tựa, thiếu ăn thiếu mặc.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi, tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no.

3- TAM VINH HIỂN : Là quyền tước hay chức phận

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm tốt cộng lại, tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang, đặng có danh giá bốn phương, nhiều người kính mến.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi, tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường, cũng có địa vị với xã hội.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm.

4- TỨ ĐẠT ĐẠO: Là thông đàng hay dể làm ăn

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm hạp cộng lại, tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên cảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no, nơi ăn chốn ở có phần chật vật.

5- BIỆT LY: Là lìa sống hay lìa thác

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sớm khóc hận, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn, mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi, tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn, trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo.
“Kỵ nhẹ lìa sống với nhau
Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình”.

6- TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số BIỆT LY vậy, nghiêng về lìa thác nhiều hơn.

+ Giải về hào con:

1- HÀO CON ĐA SỐ: Là từ 7 đứa con sắp lên
2- HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: Là từ 5 đến 6 đứa
3- HÀO CON TRUNG BÌNH: Là từ 3 đến 4 đứa
4- HÀO CON THIỂU SỐ: Là từ 1 đến 2 đứa.
5- HÀO CON RẤT ÍT: Có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *