Dọn dẹp Facebook

Face giống như gương mặt của mình vậy, nếu bôi trét trên đó nhiều thứ sẽ phản cảm và gây tác dụng phụ.

Nếu bạn thường xuyên lên mạng xã hội Facebook để tám và đăng tải hình ảnh, hãy chú ý dọn dẹp trang Face của mình.

Facebook

Có thể, trong một lúc nóng giận bạn đã lên Face và “xả” những từ ngữ miệt thị, than thở hay trách móc. Tâm trạng của bạn lúc đó đáng thông cảm, nhưng sẽ ra sao nếu vô tình ai đó (thầy cô, bạn bè, người yêu….) đọc những dòng chua chát của bạn, họ sẽ nghĩ gì về bạn?

Và, chuyện dùng Face để nói xấu người khác cũng khá phổ biến. Cứ ghét bỏ hoặc xích mích với ai đó là bạn lên Face và nói bóng nói gió. Chắc chắn người bị nói xấu đó đọc được sẽ cực kì thất vọng về bạn – chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà bạn “loa” lên cho cả thiên hạ này biết. Và không có chuyện tha thứ cho bạn đâu nhé!

Đặc biệt, sau này khi bạn đi xin việc, những lời lẽ và hình ảnh quá nhí nhố, kì cục thời xưa cũ lọt vào mắt sếp hay nhà tuyển dụng, hay đồng nghiệp… Bạn cầm chắc vé “tàu bay giấy” rồi đó. Không nhà tuyển dụng nào tin tưởng và có thiện cảm với một nhân viên có cách sống và suy nghĩ tiêu cực đâu. Bạn đừng nghĩ đây là chuyện lo xa, bởi ngay cả những bí mật còn có ngày lộ ra, huống gì đó là những điều công khai trên mạng.

Với nhóm bạn bè trên Face, bạn cũng cần cẩn thận khi đó là những nhóm riêng biệt cho những mục đích không cho người ngoài biết. Không ít nhóm lập ra là để bài bác thần tượng, để công kích một vấn đề gì đó, hoặc để thông tin nội bộ… Cẩn thận khi “add” tên của các thành viên, và thận trọng khi phát ngôn, cố gắng kìm chế để không trở thành lố bịch.

Đã có nhiều khuyến cáo về tính bảo mật của Face, bạn nên cân nhắc khi viết hoặc phản hồi, đăng tải hình ảnh quá riêng tư và nhạy cảm, chia sẻ các liên kết…

Hãy dọn bớt những “hành động bốc đồng” của bạn, những phản hồi hoặc dòng trạng thái không mấy tích cực, nhấn nút xóa những sai lầm của bạn trên Face ngay lập tức. Siêng năng dọn dẹp và làm mới Face bằng những lời lẽ và hình ảnh đẹp bạn nhé!

Theo Mực Tím

Heapsort

Heapsort algorithm is a comparison-based sorting algorithm. The heap sort works as its name suggests. It begins by building a heap out of the data set, and then removing the largest item and placing it at the end of the sorted array. After removing the largest item, it reconstructs the heap, removes the largest remaining item, and places it in the next open position from the end of the sorted array. This is repeated until there are no items left in the heap and the sorted array is full. Elementary implementations require two arrays – one to hold the heap and the other to hold the sorted elements.
Heapsort inserts the input list elements into a heap data structure. The largest value (in a max-heap) or the smallest value (in a min-heap) are extracted until none remain, the values having been extracted in sorted order. The heap’s invariant is preserved after each extraction, so the only cost is that of extraction.
During extraction, the only space required is that needed to store the heap. In order to achieve constant space overhead, the heap is stored in the part of the input array that has not yet been sorted. (The structure of this heap is described at Binary heap: Heap implementation.)
Heapsort uses two heap operations: insertion and root deletion. Each extraction places an element in the last empty location of the array. The remaining prefix of the array stores the unsorted elements.

 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h>
 
 
#define uint unsigned int
 
typedef int (*compare_func)(int, int);

 
void heap_sort(int This[], compare_func func_pointer, uint len)
{
 /* heap sort */

 uint half;
 uint parents;

 if (len <= 1)
  return;

 half = len >> 1;
 for (parents = half; parents >= 1; --parents)
 {
  int tmp;
  int level = 0;
  uint child;

  child = parents;
  /* bottom-up downheap */

  /* leaf-search for largest child path */
  while (child <= half)
  {
   ++level;
   child += child;
   if ((child < len) &&
     ((*func_pointer)(This[child], This[child - 1]) > 0))
    ++child;
  }
  /* bottom-up-search for rotation point */
  tmp = This[parents - 1];
  for (;;)
  {
   if (parents == child)
    break;
   if ((*func_pointer)(tmp, This[child - 1]) <= 0)
    break;
   child >>= 1;
   --level;
  }
  /* rotate nodes from parents to rotation point */
  for (;level > 0; --level)
  {
   This[(child >> level) - 1] =
    This[(child >> (level - 1)) - 1];
  }
  This[child - 1] = tmp;
 }

 --len;
 do
 {
  int tmp;
  int level = 0;
  uint child;

  /* move max element to back of array */
  tmp = This[len];
  This[len] = This[0];
  This[0] = tmp;

  child = parents = 1;
  half = len >> 1;

  /* bottom-up downheap */

  /* leaf-search for largest child path */
  while (child <= half)
  {
   ++level;
   child += child;
   if ((child < len) &&
     ((*func_pointer)(This[child], This[child - 1]) > 0))
    ++child;
  }
  /* bottom-up-search for rotation point */
  for (;;)
  {
   if (parents == child)
    break;
   if ((*func_pointer)(tmp, This[child - 1]) <= 0)
    break;
   child >>= 1;
   --level;
  }
  /* rotate nodes from parents to rotation point */
  for (;level > 0; --level)
  {
   This[(child >> level) - 1] =
    This[(child >> (level - 1)) - 1];
  }
  This[child - 1] = tmp;
 } while (--len >= 1);
}

 
#define ARRAY_SIZE 250000
 
int my_array[ARRAY_SIZE];
 
void init()
{
 int indx;

 for (indx=0; indx < ARRAY_SIZE; ++indx)
 {
  my_array[indx] = rand();
 }
}
 
int cmpfun(int a, int b)
{
 if (a > b)
  return 1;
 else if (a < b)
  return -1;
 else
  return 0;
}
 
int main()
{
 int indx;
 
 init();
 
 heap_sort(my_array, cmpfun, ARRAY_SIZE);

 for (indx=1; indx < ARRAY_SIZE; ++indx)
 {
  if (my_array[indx - 1] > my_array[indx])
  {
   printf("bad sort\n");
   return(1);
  }
 }

 return(0);
}
 
 

Binary Search

Binary search is an algorithm for finding the location of an element in a sorted list. First, it checks the middle element of the sort list; if that element is equal to the sought value then the location has been found; Othewise, the lower half or upper half is chosen for next searching based on the sought value less than or greater than the middle element. By doing so, this binary search reduces the number of elements to be checked by a factor of two each time searching and find the element in logarithmic time.

ImageHandler2

Binary Search implemented in C.

int binary_search(int sorted_list[], int low, int high, int element) {
  while (low <= high) {
    int middle = low + (high - low)/2;
    if (element > sorted_list[middle])
      low = middle + 1;
    else if (element < sorted_list[middle])
			high = middle - 1;
    else
      return middle;
  }
  return -1;
}

Binary Search in using recursion technique.

int binary_search(int sorted_list[], int low, int high, int element) {
  if (high < low)
    return -1;
  int middle = low + (high - low)/2;
  if (element < sorted_list[middle])
    return binary_search(sorted_list, low, middle-1, element);
  else if (element > sorted_list[middle])
    return binary_search(sorted_list, middle+1, high, element);
  else
    return middle;
}

Bubble Sort

Bubble sorting is a simple sorting technique in sorting algorithm. In bubble sorting algorithm, we arrange the elements of the list by forming pairs of adjacent elements. It means we repeatedly step through the list which we want to sort, compare two items at a time and swap them if they are not in the right order. Another way to visualize the bubble sort algorithm is as its name, the smaller element bubble to the top. Here is the source code implements bubble sorting algorithm in C which sorts an unordered list of integer.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> 

void swap(int *x,int *y)
{
  int temp;
  temp = *x;
  *x = *y;
  *y = temp;
}
void bublesort(int list[], int n)
{
  int i,j;
  for(i=0;i<(n-1);i++)
   for(j=0;j<(n-(i+1));j++)
       if(list[j] > list[j+1])
          swap(&list[j],&list[j+1]);
}

void printlist(int list[],int n)
{
  int i;
  for(i=0;i<n;i++)
   printf("%d\t",list[i]);
}


void main()
{
  const int MAX_ELEMENTS = 10;
  int list[MAX_ELEMENTS];

  int i = 0;
  
  // generate random numbers and fill them to the list
  for(i = 0; i < MAX_ELEMENTS; i++ ){
	  list[i] = rand();
  }
  printf("The list before sorting is:\n");
  printlist(list,MAX_ELEMENTS);
  
  // sort the list
  bublesort(list,MAX_ELEMENTS);

  // print the result
  printf("The list after sorting using bubble sorting algorithm:\n");
  printlist(list,MAX_ELEMENTS);
}

Quicksort Algorithm

Quicksort sorts a list based on the divide and conquer strategy. In quicksort algorithm we divide the list into two sub-lists, sort these sub-lists and recursively until the list is sorted; The basic steps of quicksort algorithm are as follows:

 1. Choose a key element in the list which is called a pivot.
 2. Reorder the list with the rule that all elements which are less than the pivot come before the pivot and so that all elements greater than the pivot come after it. After the partitioning, the pivot is in its final position.
 3. Recursively reorder two sub-lists: the sub-list of lesser elements and the sub-list of greater elements.

Here is the animation to visualize how quicksort algorithm works

Sorting_quicksort_anim

Here is source code which is implemented in C programming language to demonstrate how quicksort algorithm works:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> 

void swap(int *x,int *y)
{
  int temp;
  temp = *x;
  *x = *y;
  *y = temp;
}

int choose_pivot(int i,int j )
{
  return((i+j) /2);
}

void quicksort(int list[],int m,int n)
{
  int key,i,j,k;
  if( m < n)
  {
   k = choose_pivot(m,n);
   swap(&list[m],&list[k]);
   key = list[m];
   i = m+1;
   j = n;
   while(i <= j)
   {
     while((i <= n) && (list[i] <= key))
        i++;
     while((j >= m) && (list[j] > key))
        j--;
     if( i < j)
        swap(&list[i],&list[j]);
   }
	 // swap two elements
   swap(&list[m],&list[j]);
	 // recursively sort the lesser list
   quicksort(list,m,j-1);
   quicksort(list,j+1,n);
  }
}
void printlist(int list[],int n)
{
  int i;
  for(i=0;i<n;i++)
   printf("%d\t",list[i]);
}

void main()
{
  const int MAX_ELEMENTS = 10;
  int list[MAX_ELEMENTS];

  int i = 0;
  
  // generate random numbers and fill them to the list
  for(i = 0; i < MAX_ELEMENTS; i++ ){
	  list[i] = rand();
  }
  printf("The list before sorting is:\n");
  printlist(list,MAX_ELEMENTS);
  
  // sort the list using quicksort
  quicksort(list,0,MAX_ELEMENTS-1);

  // print the result
  printf("The list after sorting using quicksort algorithm:\n");
  printlist(list,MAX_ELEMENTS);
}