Share các bạn bộ office 2016, bản quyền dành cho Mac

Office xài trên macos đúng là tuyệt vời, với các cải tiến tối ưu cho hệ điều hành này, hi vọng các bạn sẽ thích nó

office 2016 for mac

cách sử dụng :

đầu tiên các bạn tải file zip này về tại : đây

Sau khi tải về các bạn giải nén ra và cài từng phần mềm mà mình yêu thích, ví dụ word hoặc excel hoặc onenote. tuỳ vào nhu cầu của các bạn mà cài đặt

Office full for mac

Đây là bộ cài không cần cd key

dung lượng bộ cài là 3.2 GB được up ở ondriver nên tải rất nhanh nhé các bạn,

cảm ơn các bạn đã đọc bài viết

How to read Excel file using c#

This is a code read file trainghia.xls and print to console

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ReadExcelFile
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string con = @”Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Users\p_hung\Desktop\trainghia.xls;Extended Properties=’Excel 8.0;HDR=Yes;'”;
            using (OleDbConnection connection = new OleDbConnection(con))
            {
                connection.Open();
                OleDbCommand command = new OleDbCommand(“select * from [Sheet1$]”, connection);
                using (OleDbDataReader dr = command.ExecuteReader())
                {
                    while (dr.Read())
                    {
                        var row1Col0 = dr[0];
                        Console.WriteLine(row1Col0.ToString());                       
                    }
                }
            }
        }
    }
}

Reading Excel Sheet Documents in Java

For some reason i found Apache POI difficult to use for reading excel sheet, in terms of naming conventions and the code so i was searching for another Library for reading Excel Sheet in Java and i stopped at JXL.
Java Excel API namely JXL is an Java based API that allows us to read/write/edit the Excel Sheet. The main think i liked about it was its simplicity over Apache POI Package. This article will show you how we can read Excel Sheet using JXL.

Now here i am going to read an excel sheet having content:

EmpId Name Designation

1

ABC

Software Engineer

2

DFG

Sr Software Engineer

3

LOI

Team Leader

4 LKJ Project Manager
5 QWE Software Architech

I have uploaded the same excel sheet on the server you can download it from here: Download Excel Sheet

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.Locale;
import jxl.Cell;
import jxl.Sheet;
import jxl.Workbook;
import jxl.WorkbookSettings;
import jxl.read.biff.BiffException;
import jxl.DateCell;
public class ReadXLSheet {
    public void init(String filePath) {
        FileInputStream fs = null;
        try {
            fs = new FileInputStream(new File(filePath));
            contentReading(fs);
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }finally {
            try {
                fs.close();
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
    //Returns the Headings used inside the excel sheet
    public void getHeadingFromXlsFile(Sheet sheet) {
        int columnCount = sheet.getColumns();
        for (int i = 0; i < columnCount; i++) {
            System.out.println(sheet.getCell(i, 0).getContents());
        }
    }
    public void contentReading(InputStream fileInputStream) {
        WorkbookSettings ws = null;
        Workbook workbook = null;
        Sheet s = null;
        Cell rowData[] = null;
        int rowCount = ‘0’;
        int columnCount = ‘0’;
        DateCell dc = null;
        int totalSheet = 0;
        try {
            ws = new WorkbookSettings();
            ws.setLocale(new Locale("en", "EN"));
            workbook = Workbook.getWorkbook(fileInputStream, ws);
            totalSheet = workbook.getNumberOfSheets();
            if(totalSheet > 0) {
                System.out.println("Total Sheet Found:" + totalSheet);
                for(int j=0;j<totalsheet ;j++) {
                    System.out.println("Sheet Name:" + workbook.getSheet(j).getName());
                }
            }
            //Getting Default Sheet i.e. 0
            s = workbook.getSheet(0);
            //Reading Individual Cell
            getHeadingFromXlsFile(s);
            //Total Total No Of Rows in Sheet, will return you no of rows that are occupied with some data
            System.out.println("Total Rows inside Sheet:" + s.getRows());
            rowCount = s.getRows();
            //Total Total No Of Columns in Sheet
            System.out.println("Total Column inside Sheet:" + s.getColumns());
            columnCount = s.getColumns();
            //Reading Individual Row Content
            for (int i = 0; i < rowCount; i++) {
                //Get Individual Row
                rowData = s.getRow(i);
                if (rowData[0].getContents().length() != 0) { // the first date column must not null
                    for (int j = 0; j < columnCount; j++) {
                        switch (j) {
                        case 0:
                            System.out.println("Employee Id:" + rowData[j].getContents());
                        case 1:
                            System.out.println("Employee Name:" + rowData[j].getContents());
                        case 2:
                            System.out.println("Employee Designation:" + rowData[j].getContents());
                        default:
                            break;
                        }
                    }
                }
            }
            workbook.close();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (BiffException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
        public static void main(String[] args) {
        try {
            ReadXLSheet xlReader = new ReadXLSheet();
            xlReader.init("/home/hitesh/Desktop/test.xls");
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

 

Total Sheet Found:3
----------------------------------------------
Sheet Name:Sheet1
Sheet Name:Sheet2
Sheet Name:Sheet3
----------------------------------------------
Column Heading:EmpId
Column Heading:Name
Column Heading:Designation
----------------------------------------------
Total Rows inside Sheet:6
----------------------------------------------
Total Column inside Sheet:3
----------------------------------------------
Employee Id:EmpId
Employee Name:Name
Employee Designation:Designation
----------------------------------------------
Employee Id:1
Employee Name:ABC
Employee Designation:Software Engineer
----------------------------------------------
Employee Id:2
Employee Name:DFG
Employee Designation:Sr Software Engineer
----------------------------------------------
Employee Id:3
Employee Name:LOI
Employee Designation:Team Leader
----------------------------------------------
Employee Id:4
Employee Name:LKJ
Employee Designation:Project Manager
----------------------------------------------
Employee Id:5
Employee Name:QWE
Employee Designation:Software Architect

 

With respect to the following code written i am able to perform the following operation:

  • Calculate total no of Sheets inside the Excel Sheet
  • List all the Sheet Name used inside Excel Sheet
  • Read Individual Cell for specifying the cell position – in code have read the column heading i.e. 1st row
  • Read Total Modified Rows in the Excel Sheet
  • Read Total Modified Columns in the Excel Sheet
  • Read Individual Row Content

 

Source : Techie Zone Blog