CHỌN VỢ CHỌN CHỒNG: TUỔI KỶ MÙI

Tuổi: KỶ MÙI
(Đại Kỵ Hiệp Hôn)

Trai tuổi Kỷ Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Mùi.
1. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Tân Dậu
Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
2. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Đinh Mẹo
Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
3. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Mậu Thìn
Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
4. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Quí Dậu
Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
5. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Bính Thìn
Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
6. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Ất Mẹo
Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 3, tháng 9 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc
buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 3, 9, 6, 10, 12, 8 và tháng 4 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 7, 10, 3 và tháng 9 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi: KỶ MÙI
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi KỶ MÙI
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, sự sống bình thường, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau cần lo làm ăn đặng cảnh ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố làm ăn.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi CANH THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhứt Phú Quý buổi đầu bình thường, ngày hậu lập nên, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói dễ dàng, cầu lo có quí nhơn giúp đở, hào tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, tay làm có tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống đồng lo mới đặng lập nên,.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hào tài luân chuyển, khá kiên cố.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi QUÍ HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, hoặc có chút ít quyền chức, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, ăn nói việc chi cũng dễ, có chút ít quyền chức thêm tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tâm ít đặng vui vẻ, tánh tình chồng vợ hay xung ý, lời nói kh ông hòa thuận, nên kiên nhẫn và chung lo làm ăn mới tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về lời tiếng nên nhẫn
nại.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ẤT SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vật dụng trong nhà thường gặp cảnh thiếu nghèo, sự sống tạm đủ, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng .
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, v ề tâm ý và tiền tài đều không tốt.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi BÍNH DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý phải trải qua đôi phen thành bại rồi sau mới tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ chân hay đi nhiều, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn cũng đặng nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố về hào tài hay luân chuyển.

ĐOÁN PHỤ THÊM
Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi KỶ TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi CANH NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con thiểu số, cầu lo có quí nhơn.
Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi TÂN MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa thuận, làm ăn kiên cố ngày hậu đặng nên.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con đông đủ.
Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng có phần h ạp, chung ở với nhau làm ăn nên.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ẤT HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau đặng nên sự nghiệp.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi BÍNH TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đa số.
Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng hay xung ý, nên nhẫn nại làm ăn đặng.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ĐINH SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi MẬU NGỌ
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, có chút ít quyền chức dễ làm ăn, cầu lo có quí nhơn giúp đở, hào tài tương vượng, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài, lời nói hay thắc mắc, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống với nhau làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ĐINH TỴ
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, lo tính việc chi đều thông suốt, hoặc có chút ít quyền chức thêm tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, đồng lo làm ăn thêm tốt

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP DẦN
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.
Tánh người vợ ít đặng vui vẻ, lòng hay lo tính, hay giao thiệp tình bạn, tánh thông minh, ý tình vợ chồng hòa hạp, nên kiên cố làm ăn đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng ấm no.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM TÝ
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số.
Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay xung ý, cần năng ngày hậu đặng làm nên.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi TÂN HỢI
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp.

CHÚ THÍCH:

1- NHỨT PHÚ QUÝ: Là giàu có hay dư giả

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi, tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi.

2- NHÌ BẦN TIỆN: Là nghèo hèn hay thiếu thốn

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ, vất vả không nơi nương tựa, thiếu ăn thiếu mặc.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi, tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no.

3- TAM VINH HIỂN : Là quyền tước hay chức phận

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm tốt cộng lại, tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang, đặng có danh giá bốn phương, nhiều người kính mến.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi, tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường, cũng có địa vị với xã hội.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm.

4- TỨ ĐẠT ĐẠO: Là thông đàng hay dể làm ăn

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm hạp cộng lại, tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên cảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no, nơi ăn chốn ở có phần chật vật.

5- BIỆT LY: Là lìa sống hay lìa thác

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sớm khóc hận, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn, mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi, tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn, trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo.
“Kỵ nhẹ lìa sống với nhau
Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình”.

6- TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số BIỆT LY vậy, nghiêng về lìa thác nhiều hơn.

+ Giải về hào con:

1- HÀO CON ĐA SỐ: Là từ 7 đứa con sắp lên
2- HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: Là từ 5 đến 6 đứa
3- HÀO CON TRUNG BÌNH: Là từ 3 đến 4 đứa
4- HÀO CON THIỂU SỐ: Là từ 1 đến 2 đứa.
5- HÀO CON RẤT ÍT: Có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con

CHỌN VỢ CHỌN CHỒNG: TUỔI KỶ MÃO

Tuổi: KỶ MẸO
(Đại Kỵ Hiệp Hôn)

Trai tuổi Kỷ Mẹo đại kỵ cưới Gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Mẹo.
1. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Kỷ Mẹo
Chồng vợ đồng một tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
2. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Ất Dậu
Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
3. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Mậu Tý
Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng))
4. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tu ổi Tân Mẹo
Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
5. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Đinh Dậu
Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
6. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Bính Tý
Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
7. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Quí Dậu
Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19, 21, 27, 31, 33, 39, 43 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 17, 23, 28, 29, 35, 40 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Kỷ Mẹo sanh tháng 1, 8, 2, 4, 9, 3 và tháng 12 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Kỷ Mẹo sanh tháng 1, 5, 2 và tháng 4 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi: KỶ MẸO
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi CANH THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt, có chút ít chức phận dễ làm ăn, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng hưởng ấm no trung bình.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi TÂN TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá v à chức phận, ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ, hào tài trung bình, hào con rất ít, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đều đủ.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI, ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung sống chung lo làm ăn mới đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi NHÂM NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển quí nhơn trọng đãi, đặng có danh giá hoặc chút ít chức phận, giao thiệp nhiều, hào tài đủ no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong bản thân c ó tiểu tật, s ố khó giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp, việc làm ăn kiên cố mới đặng t ốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên kiên cố, hào tài hay luân chuyển, hào con thiểu phước.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi QUÍ MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài đặng ấm no, hào tài bình thường, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn ng ày h ậu đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần năng ngày hậu đặng trung bình.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, thiểu phước thì đặng khá, phải có nhiều phen thành bại rồi mới nên, hào tài đủ dùng, hào con rất ít, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao tài, tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp, ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi BÍNH TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt, ăn nói hay cầu lo thường có người quí nhơn tương trợ, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ chân hay đi, tánh sáng, hay lo tính, tay làm có tài cũng hay hao tài, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau kiên cố làm ăn mới đặng nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi ĐINH HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhi ều ngườI hay mến thương, lo tính việc chi đều thông suốt, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn cũng đặng nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi KỶ SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi CANH DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi NHÂM THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con rất ít.
Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao tài, ở với nhau vợ chồng hòa thu ận, việc làm ăn nên cần năng, đặng ấm no.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi QUÍ TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con thiểu số.
Tánh người vợ chân hay đi nhi ều, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau kiên cố đặng ấm no.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn kiên cố đặng lập nên.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi BÍNH THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi MẬU DẦN
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng có phước hưởng giàu, thiểu phước thì đặng khá, phải chịu cảnh thất bại nhiều phen rồi mới nên, hào tài ấm no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ tánh sang, kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ, bản thân hay có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên cần năng mới tốt trọn.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi ĐINH SỬU
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, giao thiệp, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau chung lo ng ày hậu đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố ngày hậu đặng trung bình.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi ẤT HỢI
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít.
Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên .

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi GIÁP TUẤT
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài trung bình, hào con rất ít.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống đồng lo làm ăn mới đặng ấm no.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi NHÂM THÂN
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạc lòng, tay làm có tài cũng hay hao tài, tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, khá kiên cố làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi TÂN MÙI
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng nên.

CHÚ THÍCH:

1- NHỨT PHÚ QUÝ: Là giàu có hay dư giả

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi, tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi.

2- NHÌ BẦN TIỆN: Là nghèo hèn hay thiếu thốn

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ, vất vả không nơi nương tựa, thiếu ăn thiếu mặc.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi, tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no.

3- TAM VINH HIỂN : Là quyền tước hay chức phận

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm tốt cộng lại, tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang, đặng có danh giá bốn phương, nhiều người kính mến.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi, tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường, cũng có địa vị với xã hội.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm.

4- TỨ ĐẠT ĐẠO: Là thông đàng hay dể làm ăn

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm hạp cộng lại, tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên cảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no, nơi ăn chốn ở có phần chật vật.

5- BIỆT LY: Là lìa sống hay lìa thác

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sớm khóc hận, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn, mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi, tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn, trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo.
“Kỵ nhẹ lìa sống với nhau
Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình”.

6- TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số BIỆT LY vậy, nghiêng về lìa thác nhiều hơn.

+ Giải về hào con:

1- HÀO CON ĐA SỐ: Là từ 7 đứa con sắp lên
2- HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: Là từ 5 đến 6 đứa
3- HÀO CON TRUNG BÌNH: Là từ 3 đến 4 đứa
4- HÀO CON THIỂU SỐ: Là từ 1 đến 2 đứa.
5- HÀO CON RẤT ÍT: Có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con

CHỌN VỢ CHỌN CHỒNG: TUỔI KỶ HỢI

Tuổi: KỶ HỢI
(Đại Kỵ Hiệp Hôn)

Trai tuổi Kỷ Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Hợi.
1. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Quí Mẹo
Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
2. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Mậu Thân
Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
3. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổ Kỷ Dậu
Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
4. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Ất Mẹo
Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
5. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Đinh Dậu
Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
6. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Bính Thân
Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
7. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Tân Mẹo
Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19, 25, 31, 39, 43, 49, 55 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Bính Thân sanh tháng 4, 6, 3, 12,11 và tháng 5 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Bính Thân sanh tháng 5, 8, 4 và tháng 7 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi: KỶ HỢI
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi KỶ HỢI
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng thân thể, hoặc có quyền chức, ăn nói cầu lo đều thông suốt, hào tài phát đạt, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau nên hòa thuận, làm ăn sẽ đặng nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, v ề lời tiếng kh á kiên nhẫn, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi CANH TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có chức phận và nhiều thân thế, quí nhơn hay tương trợ, gặp khó hóa dễ, hào tài bản thân, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đều đủ.
Tánh người vợ chân hay đi, tánh nóng nảy, lòng hay lo tính, khó tánh, bản thân hay có bệnh, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn cũng đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên thương lẫn nhau làm ăn tốt.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi TÂN SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo, làm ăn mới không đặng khá, làm có tiền hay xảy điều hao tốn, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp, nên kiên cố và bền chí làm ăn ngày hậu đặng ấm no
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi NHÂM DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng phải có đôi phen thành bại, rồi sau mới dễ làm ăn, hào tài trung bình, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ chân hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ, bản thân có tiểu t ật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung sống với nhau lo làm ăn tốt
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, lâu sau làm ăn mới đặng tốt.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi GIÁP THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt, làm ăn việc chi cũng gặp người tương trợ, mỗi việc thủ thường, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, số khó giữ tiền tài, ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp, cho lắm, chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, khá kiên cố làm ăn đặng , nên thương lẫn với nhau.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ẤT TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng nhiều người mến thương, lo tính đều dễ dàng, vợ chồng đều riêng lo, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn sẽ đặng lập nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tâm ý bất hòa, nên kiên nhẫn làm ăn mới tốt.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi BÍNH NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn, hào tài trung bình, hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, vợ chồng với nhau chung lo làm ăn cũng đặng nên cảnh ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, v ề hào con thiểu phước.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ĐINH MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm có tiền hay xảy điều tản hao, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau kiên cố và cần năng việc làm ăn mới đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và chung lo.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi CANH TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống đặng cảnh ấm no an vui.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi TÂN HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn lập nên sự nghiệp.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi NHÂM TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi QUÍ SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay lo tính, có duyên, vui vẻ, hay có tiểu bệnh, có tay tạo giữ tiền tài, vợ chồng hòa thuận, nên kiên cố làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi GIÁP DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.
Tánh người vợ ít vui vẻ, hay lo tính, hay giao thiệp, tánh thông minh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung lo làm ăn ngày hậu đặng nên nhà.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi BÍNH THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hay đi nhi ều, tánh sáng, hay bôn ba, lo tính, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ĐINH TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con rất ít.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn nên nhà.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi MẬU TUẤT
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi cũng dễ, ăn nói thường có quí nhơn tương trợ, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau đồng một lòng làm ăn sẽ đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ẤT MÙI
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở đồng lo ngày hậu đặng nên.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi GIÁP NGỌ
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.
Tánh người vợ chân hay đi nhiều, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, kiên nhẫn làm ăn tốt.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi QUÍ TỴ
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại nên nhà.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi NHÂM THÌN
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, làm có tài cũng hay hao phá tài , tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý, việc làm ăn đặng ấm no.

CHÚ THÍCH:

1- NHỨT PHÚ QUÝ: Là giàu có hay dư giả

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi, tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi.

2- NHÌ BẦN TIỆN: Là nghèo hèn hay thiếu thốn

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ, vất vả không nơi nương tựa, thiếu ăn thiếu mặc.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi, tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no.

3- TAM VINH HIỂN : Là quyền tước hay chức phận

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm tốt cộng lại, tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang, đặng có danh giá bốn phương, nhiều người kính mến.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi, tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường, cũng có địa vị với xã hội.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm.

4- TỨ ĐẠT ĐẠO: Là thông đàng hay dể làm ăn

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm hạp cộng lại, tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên cảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no, nơi ăn chốn ở có phần chật vật.

5- BIỆT LY: Là lìa sống hay lìa thác

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sớm khóc hận, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn, mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi, tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn, trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo.
“Kỵ nhẹ lìa sống với nhau
Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình”.

6- TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số BIỆT LY vậy, nghiêng về lìa thác nhiều hơn.

+ Giải về hào con:

1- HÀO CON ĐA SỐ: Là từ 7 đứa con sắp lên
2- HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: Là từ 5 đến 6 đứa
3- HÀO CON TRUNG BÌNH: Là từ 3 đến 4 đứa
4- HÀO CON THIỂU SỐ: Là từ 1 đến 2 đứa.
5- HÀO CON RẤT ÍT: Có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con

CHỌN VỢ CHỌN CHỒNG: TUỔI KỶ DẬU

Tuổi: KỶ DẬU
(Đại Kỵ Hiệp Hôn)

Trai tuổi Kỷ Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Dậu.
1. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Kỷ Dậu
Chồng vợ đồng 1 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
2. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Ất Mẹo
Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
3. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Mậu Ngọ
Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
4. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Tân Dậu
Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
5. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Đinh Mẹo
Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
6. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Bính Ngọ
Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
7. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Quí Dậu
Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 20, 26, 30, 32, 38, 42 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 18, 24, 29, 30, 36, 41 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 âm lịch, âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Kỷ Dậu sanh tháng 9, 1, 4, 2, 8 và tháng 3 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Kỷ Dậu sanh tháng 5, 2, 1 và tháng 4 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi: KỶ DẬU
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi CANH TUẤT
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính mọi việc đặng thông suốt, làm ăn thường gặp người tương trợ, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, đặng hưởng phúc và bình an.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi TÂN HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có thân thế và danh giá với đời, ăn nói dễ dàng, trong ngoài đều yên thuận, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, đồng lo làm ăn rất tốt.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đ ặngg sang số, nhiều người mến thương, hoặc có chức phận thêm tốt, cầu lo đều thông suốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ỡ với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, n ên chung lo làm ăn đặng tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi QUÍ SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn sẽ dựng tạo nên, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau kiên cố ngày hậu đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, đến sau t o đặng nên
nhà.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt cho lắm, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ ít đặng vui vẻ, lòng hay lo tính, hào tài giao thiệp tình bạn, tánh thông minh, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau thương lẫn làm ăn đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, có chí kiên nhẫn và chung lo mới đặng trọn tốt.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi BÍNH THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, ăn nói hay cầu lo đều thông suốt, gặp khó hóa dễ, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ chân hay đi nhiều, hay bôn ba, lo tính trong mình có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn nên kiên cố và chung lo sẽ đặng hưởng ấm no và bình an.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi ĐINH TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và thân thế, nhiều người mến thương, trong ngoài đều yên thuận, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên sự nghiệp
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên hòa hạp làm ăn rất tốt.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi KỶ MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ.
Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau đồng lo ngày hậu đặng nên nhà.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi CANH THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng ốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, bản thân có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, có chí kiên cố làm ăn tốt.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, ít thua ai, làm có tiền hay khiến điều hao tốn, ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp nên kiên cố làm ăn đặng.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi QUÍ HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hiền, chỉnh tề, thông minh, làm có tài hay khiến điều hao tốn, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống kiên cố làm ăn tốt.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁP TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.
Tánh người vợ lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, ít vui vẻ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung lo làm ăn đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi ẤT SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay rầy nói, hay có bệnh nhỏ, có số tạo tiền tài, ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, khá thương lẫn ngày hậu làm nên.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, nên kiên cố làm ăn đặng tốt.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi MẬU THÂN
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá, buổi đầu làm ăn trung bình, đến sau đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, bản thân hay có tiểu bệnh tật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi MẬU THÂN
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, vợ chồng đều riêng lo, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên đồng một lòng kiên cố làm ăn đặng hưởng sự ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁPTHÌN
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn chung lo đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM DẦN
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ, có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi TÂN SỬU
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý, khá kiên cố làm ăn nên.

CHÚ THÍCH:

1- NHỨT PHÚ QUÝ: Là giàu có hay dư giả

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi, tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi.

2- NHÌ BẦN TIỆN: Là nghèo hèn hay thiếu thốn

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ, vất vả không nơi nương tựa, thiếu ăn thiếu mặc.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi, tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no.

3- TAM VINH HIỂN : Là quyền tước hay chức phận

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm tốt cộng lại, tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang, đặng có danh giá bốn phương, nhiều người kính mến.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi, tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường, cũng có địa vị với xã hội.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm.

4- TỨ ĐẠT ĐẠO: Là thông đàng hay dể làm ăn

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm hạp cộng lại, tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên cảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no, nơi ăn chốn ở có phần chật vật.

5- BIỆT LY: Là lìa sống hay lìa thác

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sớm khóc hận, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn, mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi, tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn, trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo.
“Kỵ nhẹ lìa sống với nhau
Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình”.

6- TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số BIỆT LY vậy, nghiêng về lìa thác nhiều hơn.

+ Giải về hào con:

1- HÀO CON ĐA SỐ: Là từ 7 đứa con sắp lên
2- HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: Là từ 5 đến 6 đứa
3- HÀO CON TRUNG BÌNH: Là từ 3 đến 4 đứa
4- HÀO CON THIỂU SỐ: Là từ 1 đến 2 đứa.
5- HÀO CON RẤT ÍT: Có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con

[Truyện] xin đừng hôn em

***
NÀY, ĐỪNG HÔN EM! HÔM NAY EM DÙNG SON TRUNG QUỐC ĐẤY! NUỐT SON LẠI UNG THƯ VÚ CHẾT BÂY GIỜ =))
***

“Tối nay rảnh không?”

“Làm gì?”

“Chị giới thiệu thằng bạn cho em”

“Thôi chị ơi T.T”

“Sao lại thôi? Tuổi cô tập tành yêu đi là vừa rồi, 19 rưỡi rồi đấy!”

“Nhưng mà em ngại”

“Đừng có nhưng mà, tối nay 8h ở T-rex, không đến đừng gọi chị là chị nữa. Bảo đảm lần này có người miệng lưỡi còn thâm hơn cả cô, không bao giờ thua cô được”

Nó ném điện thoại lên giường, vẻ mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Cuộc đời nó chắc phải ”có phúc” lắm mới có bà chị họ thích lo chuyện bao đồng thế này. 10 lần được bà í giới thiệu bạn bè gì đó thì 11 lần nó xoắn xít khiến người ta lắc đầu chạy mất, và bà chị lại là người ”thu dọn tàn cuộc” cho nó. Thôi thì (lại) đi cho bà í vừa lòng.

—–

7:45 pm – cafe T-rex

Nó đến sớm 15 phút, chọn bàn cạnh lan can tầng 2 đã quá quen thuộc và gọi một ly Eskimo float. Đảo mắt qua giá sách ở cạnh cầu thang, nó bị thu hút bởi quyển I, Coriander bìa bản tiếng Anh đang nằm im lặng. Quyển sách như có nam châm, còn nó là một khối sắt cỡ lớn đang bị hút lấy.

Săm soi cái bìa sách một lúc lâu, nó mới cầm quyển sách về bàn của mình, và rồi nó giật mình khi có một thằng con trai đang ngồi ở bàn của nó.

– Này!

– Mình quen biết gì nhau à?

– Không quen, nhưng anh đang ngồi bàn của tôi.

– Sao cô biết đây là bàn của cô?

– Ly Eskimo float này là của tôi còn gì?

– Cái tôi đang uống là Grasshoper, có ca cao trắng trong đấy, không tin thì nếm thử đi. Cứ thấy cái gì xanh màu bạc hà thì đều là Eskimo float hết à? Ly Eskimo float của cô ở bàn bên kia kìa!

Nó nhìn sang cái bàn gần đó – hướng mà anh chàng kia hất hàm, mặt dại ra vì quê. Đúng là có một ly xanh màu bạc hà nữa ở bàn bên kia.

Đúng lúc đang lúng túng thì chị nó từ dưới lầu vọt tới rồi rú lên như phải bã:

– Ơ hai đứa quen nhau trước rồi à? Cũng duyên ghê gớm nhể? Thôi đi trước nhé, đằng nào cũng quen biết hết cả rồi cần gì chị nữa!

– Ế…

– Ở lại vui nhé! Cứ từ từ làm quen đi!

Dứt lời, chị nó vọt mất như thể dưới chân có gắn tên lửa, để lại 2 người đang ngơ ngác chẳng hiểu đầu đuôi, đặc biệt là bộ dáng của nó – mồm há hốc và mắt trợn to vì chẳng hiểu mô tê gì. Mãi vài phút sau, tên con trai kia mới mở lời trước

– Ô kỳ làm sao cái bộ rănggggg, cái thò cái thụt đứng lăng nhăngggg, trong mồm rộng thế sao không đứnggggg, đứng cả ra ngoài hóng gió trănggggg…

– Này, anh có thể thôi cái kiểu chọc ngoáy xiên xỏ người không quen như thế không?

– Tôi đâu có chọc ngoáy, tôi đọc thơ mà! Cô nghĩ ai cũng mở miệng là xiên xỏ như cô à?

– Ừ thì anh đâu có chọc ngoáy, anh đọc thơ đá xoáy tôi thôi chứ giề, thôi khỏi phải cãi, stop cái problem này tại đây.

Nó xoay lưng đi về bàn của mình, bưng ly Eskimo float lên uống và suýt tí nữa phun ra vì mùi vị này sao lạ quá. Đúng lúc đó thì tên con trai sau lưng cười phá lên

– Hehe, trêu cô tí thôi, Eskimo float ở đây này, cô vừa uống Grasshoper của tôi đấy. Một cái đặc một cái lỏng tôi đổi mà cũng không biết sao?

– Tức là anh biết tôi từ trước à?

– Không, lúc tôi đi lên thì chị chủ quán bảo người tôi cần tìm ngồi ở bàn số 6 cạnh lan can, đi lên thấy cả tầng hai có một mình cô mà cô săm soi cái bìa sách kĩ quá nên định trêu cô một chút thôi.

– Có ai nói cho anh biết hành động của anh là đang vùi dập mầm non của Tổ quốc không?

– Cô vừa nói cho tôi biết còn gì!

Nó tức đến nóng mặt, cầm ly Grasshoper để xuống cái bàn anh chàng kia đang ngồi, ném luôn quyển sách xuống bàn, sau đó vươn tay kéo ly Eskimo float về phía mình và đưa lên miệng. Đúng lúc ấy thì tên con trai cũng đưa tay nhấc ly Grasshoper lên uống.

– Có ai nói cho cô biết ăn nước bọt của người nào thì sẽ nói chuyện giống người đó không?

– Có ai nói cho anh biết anh vừa uống ngay dấu son môi của tôi không?

– Ơ…

– Hôm nay tôi dùng son Trung Quốc đấy, chúc anh sớm sớm ung thư môi, miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn mà chết nhéééé.

– Cái đứa nuốt son nó bị không nặng như cái đứa dùng son đâu!

– Anh có cảm thấy càng lúc cuộc nói chuyện càng có xu hướng đen tối và dễ gây hiểu nhầm hơn không?

– Chỉ có người suy nghĩ đen tối mới quy chụp tất cả mọi thứ thành đen tối thôi!

– …

Cuộc nói chuyện của nó và tên con trai kia chỉ xoay quanh chuyện xoắn xít đá đểu nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất có hứng thú đối với việc này, và cả buổi tối hôm đó chưa hề có đề tài nào bị bế tắc. 2 đứa miên man mãi đến lúc mẹ gọi nó về, lúc đó đã gần 10h tối.

* * *

11 p.m

Điện thoại báo tin nhắn từ một số máy lạ

“Ê”

“Ai đấy?”

“Thằng uống Grasshoper ban tối”

“Sao anh có số của tôi?”

“Tôi không biết xin chị họ em à?”

“Xin số về thờ nhau chắc? Thân quen gì đâu”

“Tôi xin số làm quennnnn”

“Ngớ ngẩn”

“Tôi bị thích em đấy”

“Điên à?”

“Điên đâu? TIẾNG-SÉT-ÁI-TÌNH, hiểu không?”

“Không”

“Không thì thôi, tôi biết loại con gái như em thì EQ lúc nào cũng tụt hậu hết”

“Ờ”

“Lần này đố em chạy khỏi tôi”

“Anh làm ơn hành xử giống người 22 tuổi một chút được không? Bị điên à”

“Không, tôi đang bắt đầu tán em đấy”

“Kệ anh, dở hơi!”

Mãi một lúc sau, không thấy tin reply nó mới ném điện thoại đi ngủ, tưởng rằng mọi sự đã rồi…

* Ngày tiếp theo

Điện thoại đổ chuông lúc 6:30 sáng làm nó giật mình tỉnh giấc, còn đang lơ mơ nó đã vội vàng bắt máy không thèm nhìn số

– Mày điên à con? Giờ này gọi nhau dậy lên bàn thờ ngồi hả con lợn? H.nay làm gì có tiết nào lúc 7h đâu

– Nếu mẹ em gọi thì em cũng nói thế à?

– Ơ, anh là…

– Grasshoper

– Sáng sớm đã phát bệnh rồi, gọi tôi làm gì?

– Làm đồng hồ báo thức cho em thôi!

– Giờ này dậy ăn cám chắc?

– Anh thích em rồi!

– Câu trước với câu sau liên quan nhề? Ơ, cái gì cơ?

– Anh thích em rồi!

Tút…tút…

* Ngày thứ 2

Lại một cuộc gọi vào 6:30 sáng

– Alôôôô…

– Anh thích em

– Đồ thần kinh

Tút…tút…

* Ngày thứ 3

6:30 sáng

– Lại gì nữa?

– Anh thích em

– Chim cút!

Tút…tút…

* Ngày thứ 10

6:30 sáng

– Anh không thấy phiền à?

– Không

– Tại sao?

– Anh thích em

– Nhưng mà tôi thấy phiền lắm đấy!

– Kệ em

Tút…tút…

* Ngày thứ 30

6:30 sáng

– Anh đừng có gọi tôi nữa được không? Cả tháng trời tôi không được ngủ ngon rồi đấy!

– Không, anh đã nói anh thích em mà

– Thích làm phiền thì có!

– Đâu, anh muốn nghe tiếng em đầu tiên mỗi lúc dậy cả muốn em nghe tiếng anh đầu tiên khi thức thôi. Nếu không thích em có thể tắt máy, rõ ràng em cũng thích anh nên 30 ngày liền đều nghe điện thoại của anh

– Đồ điên!

– Thôi từ nay anh không dám thế nữa…

Tút…tút…

Ngày thứ 31

Nó thức dậy từ 6:29 để chờ điện thoại của anh, nhưng đến 7:30 rồi 8:30 vẫn chẳng thấy cuộc gọi nào làm nó đâm sốt ruột, bấm số gọi cho bà chị họ

– Gì đấy?

– Chị biết nhà thằng kia không?

– Thằng nào cơ?

– Thằng hôm trước chị giới thiệu cho em đấy!

– À, tìm nó làm gì? Chị tưởng cô ghét bị nó làm phiền lắm chứ? Giờ lại đi xin địa chỉ…

– Thì chị cứ cho đi

– Rồi rồi, cô cứ đến đường A ngõ B, đến cái quán cafe thì rẽ trái xong đi thẳng, rẽ phải, rẽ trái, rẽ phải rồi đi thẳng, rẽ phải, thấy căn nhà sơn màu xanh lá thì bấm chuông.

– Nói đi nói lại sao giống từ ngõ B thông sang ngõ C thế?

– Còn gì nữa! Thông minh phết

– Thế sao từ đầu không bảo rẽ vào ngõ C luôn đi?

– Quan trọng hóa vấn đề là một nghệ thuật…

Tút…tút…

Nó đến ngõ C lúc trời đã nắng gắt, không mũ không áo. Tự thừa nhận mình thích anh chỉ qua 1 lần gặp và hơn 30 lần cãi nhau thì hơi điên nhưng mà là thật.

Đi sâu vào ngõ C, cuối cùng nó cũng tìm được căn nhà màu xanh nho nhỏ với dây leo phủ kín hàng rào. Lúc nó hít thật sâu và bấm chuông cửa cũng là lúc có người bước ra, và nó giật mình vì người kia trông tàn tạ quá.

– Ơ, sao em đến đây?

– Không đến thì đâu có thấy được cái bộ dạng “tóc rễ tre chải lược bồ cào” này của anh.

Nó vừa đáp vừa bị anh lôi xềnh xệch vào nhà, trên bàn còn bát cháo trắng ăn dở và một túi thuốc đủ màu nhìn đã muốn Nôn, và gói thuốc P là thứ làm nó chú ý nhất

– Anh đau bao tử à?

– Ừ thì…

– Sáng nào cũng dậy lúc 6 rưỡi mà không ăn sáng sao?

– Không, gọi em xong thì anh đi ngủ tiếp

– Đồ dở người!

– Đâu dở người bằng em, nắng gắt thế này mà ra đường không mũ không áo gì cả, định phơi một nắng rồi đem bán như mực à? Nói xem, chạy đến đây làm gì?

– Thì… anh chủ động 31 lần rồi phải để em chủ động 1 lần chứ! Em thích anh…

– Nhưng mà anh hết thích em rồi!

– …

– Anh yêuuuuuu em

Dứt câu, anh cúi xuống định hôn lại bị nó đẩy ra

– Này, đừng hôn em! Hôm nay em dùng son Trung Quốc đấy! Nuốt son lại ung thư vú chết bây giờ!

– Có ai nói cho em biết là đàn ông không bị ung thư vú không?

– !@&%#^$*()

* * *

Một ngày nắng đẹp tại tầng 2 cafe T-rex, bàn số 6

– Này

– Gì?

– Sau này í

– Sau này làm sao?

– Sau này nếu mà em không còn là người yêu anh nữa…

– Thì sao?

– Sẽ có đàn ông thay em yêu anh, hehe

– Anh cũng rất hi vọng lúc đấy sẽ có đàn bà thay anh yêu em

– Sao anh không lãng mạn gì hết thế? Phải nói là “anh sẽ cố gắng tự yêu mình, không để con nào chen chân vào được” chứ!

– Anh đâu có bị điên, nói liên thiên nữa anh lại hôn em đấy! Có chịu an phận chơi ngoan không?

– Này đừng hôn em! Hôm nay em dùng son…

– Vì hôn em anh bằng lòng xin chết, nhưng anh thề phải ăn hết cái tết thứ 90. Chạy đằng trời nhé!

– Đùa thôi, người ta dùng hàng Việt Nam chất lượng cao đấy!