Xoá phần tử thứ N trong Danh sách liên kết con trỏ bằng C

Đây là chương trình xoá phần tử thứ n trong danh sách liên kết, chương trình được viết bằng C, các bạn cùng tham khảo.

#include
#include
#include
#include

typedef struct tagsl {
int key;
struct tagsl *next;
} SL;

SL *first, *last;

void initialize()
{
first = last = NULL;
}

void cleanup()
{
SL *f;

while (first != NULL)
{
f = first;
first = first->next;
free(f);
}
first = last = NULL;
}

void insert(int key)
{
SL *s;

s = (SL *)malloc(sizeof(SL));
s->key = key;
s->next = NULL;
if (first == NULL)
first = last = s;
else
{
last->next = s;
last = last->next;
}
}

void inds()
{
SL *f;
printf(“\nDanh sach : “);
f = first;
while (f != NULL)
{
printf(“%3d”, f->key);
f = f->next;
}
}

int xoa_n(int n)
{
SL *f, *a;
int i = 0;
a = NULL;
f = first;
while (inext;
}
if (f == NULL)
return 0;
else
{
if (a == NULL)
{
first = f->next;
free(f);
}
else if (f->next == NULL)
{
last = a;
last->next = NULL;
free(f);
}
else
{
a->next = f->next;
free(f);
}
return 1;
}
}

void main()
{
int i, n;
initialize();
randomize();
for (i=0; i<20; i++)
insert(random(20));
inds();
do {
printf(“\nXoa phan tu thu (<0 de thoat) : “); scanf(“%d”, &n); if (n>-1)
{
if (xoa_n(n))
inds();
else
printf(“Danh sach co it hon %d phan tu”, n+1);
}
} while (n > -1);
cleanup();
}

Cùng chạy chương trình và xem kết quả thế nào nhé.